תקנון

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-50451809-3', 'auto');

ga('send', 'pageview');

תקנון ותנאי השימוש באתר http://saadonshop.co.il
מבוא

 1. התקנון ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת למען הנוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.
 2. אתר http://saadonshop.co.il/ הינו אתר אינטרנט המשמש כזירת מכירות אלקטרונית ובמה להצגה ורכישת מוצרים ושירותים על ידי כלל ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות פומביות ו/או מכירות קבוצתיות ו/או מבצעים שונים דרך מועדון הלקוחות.
 3. רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים קבועה בישראל ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 4. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכרז הוא אישור ותשלום חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לביןhttp://saadonshop.co.il/ לכל דבר ועניין.
 6. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 7. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 8. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעםhttp://saadonshop.co.il/ ו/או מי מטעמה, לרבות עובדי החברה וספקי החברה להשתתף במכרזים אם במישרין ואם בעקיפין.

המכירות - כללי
ביטול עסקה מחויב 5% או 100₪ הנמוך מבינהם על פי חוק הגנת הצרכן
.

 1. אתר http://saadonshop.co.il/ מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה, מוצרים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל (להלן: "החברה")
 2. בעלי החנויות, בתי העסק ומפעיליהם, היבואנים השונים והסיטונאים השונים (להלן: "הספקים") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות והם בלבד http://saadonshop.co.il/אחראים בכל השייך למכירה, כולל נכונות הפרטים, המפרטים, סליקה, זמני הספקה והספקה, אחריות וכדומה.

המוצרים המוצעים למכירה

 1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה", דף המכירה כולל את שם החנות או הספק, שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר ל- http://saadonshop.co.il/ מאת הספק, ואת מחיר המכירה (להלן: “דף המכירה”)
 2. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על הקישורית "למפרט המלא" בדף המכירה כפי שיופיע באתר.

שיטות המכירה ב http://saadonshop.co.il/
א. מכירה פומבית/מכרז

 1. שיטת המכירה הפומבית הינה מכירה בה מוצעים למכירה, מוצרים בכמות מקסימאלית כפי שנקבעה ע"י הספק, למרבה במחיר . במכירה פומבית יוצג בדף המכירה המחיר הנמוך ביותר שאפשר להציע (להלן: "מחיר המינימום") ו/או את סכום הקפיצה בו ניתן לתת הצעה מעל מחיר המינימום (להלן: "סכום קפיצה המותר") וכן מספר היחידות המוצעות למכירה בגין כל מוצר ומוצר.
 2. סכום הקפיצה המותר יכול להשתנות במהלך המכירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי שלhttp://saadonshop.co.il/
 3. הוצעה יחידה אחת של מוצר או שירות למכירה, כל משתתף רשאי להציע הצעת מחיר ובתנאי שזו גבוהה יותר ממחיר המינימום כפי שהוצג בדף המכירה .
 4. בזירת המכירה יוכל המשתתף לראות את ההצעה האחרונה של המשתתף האחרון בזמן אמת ולהוסיף על ההצעה הגבוהה סכום נוסף.
 5. התוספת תיעשה בכפולות של סכום הקפיצה המותר, כפי שנקבע בדף המכירה .
 6. יודגש, כי לא ניתן להציע הצעות מחיר הנמוכות בגובהן, ממחיר המינימום, או שאינן בהתאם לסכום הקפיצה המותר כפי שנקבע.
 7. היו מספר הצעות זהות בגובהן, תיבחר ההצעה שהוגשה במועד המוקדם יותר.
 8. במכירה בה מוצעות מספר יחידות של אותו מוצר או שירות, כל מציע רשאי להציע מחיר זהה להצעה הגבוהה ביותר בהתאם למספר היחידות המוצעות למכירה או מחיר גבוה יותר בהתאם לסכום הקפיצה המותר.
 9. המכירה תסתיים על פי המועד שפורסם בדף המכירה, אולם באם תתקבל הצעה נוספת במהלך 2 הדקות האחרונות שלפני מועד הסגירה שפורסם, מועד הסגירה של המכירה ידחה בצורה אוטומאטית ב- 2 דקות נוספות. הצעה נוספת שתתקבל במהלך 2 הדקות האחרונות שלפני מועד הסגירה החדש תתחיל מניין חדש של 2 דקות עד למועד סגירה חדש וחוזר חלילה עד למספר הפעמים שנקבע כל ידי http://saadonshop.co.il/
 10. לאחר סיום המכירה לא תתקבלנה הצעות נוספות.

ב. מכירה פומבית/מכרז במחיר שמור

 1. shaioffice.co.ilרשאית לערוך באתר, מכירות מסוג "מכירה פומבית/מכרז בשיטת המחיר השמור", כאשר במסגרתה יוצעו למכירה למשך תקופה מוגבלת, מוצרים או שירותים לכל המעוניין לרכשם במחיר שמור.
  המחיר השמור יקבע על ידי הספק, ישמר בספריhttp://saadonshop.co.il/ ולא יפורסם באתר. במקרה שההצעות, ו/או חלקן, תהיינה נמוכות מן המחיר השמור, תהא רשאית החברה ו/או הספק לבטל את המכירה מבלי להכריז על זוכה ו/או להאריכה מעת לעת ללא הגבלה בתקופות קצובות, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  כל הצעה שתרשם ותהייה שווה או גבוהה מהמחיר השמור, תחשב כהצעה תקפה.
  למען הסר ספק, מחיר הפתיחה במכרז אינו בהכרח מחיר המינימום השמור ומובהר בזאת כי המחיר השמור גבוה בהכרח מ- 99 ₪. רק לידיעתכם ! שיטה זו נהוגה באתרים הנבחרים הגדולים בעולם כולל Ebay.com

ג. מכירה פומבית/מכרז הפוכה
במכירה פומבית הפוכה מוצעת למכירה יחידה אחת של מוצר או שירות במחיר מחירון ראשוני הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:

 1. http://saadonshop.co.ilתציג יחידה אחת של מוצר או שירות וכן יוצג מחיר מחירון ראשוני. מחיר זה יתעדכן וירד בכפולות שיקבעו מראש ע"י http://saadonshop.co.il/בדף המכירה ובזמנים קבועים אשר יפורסמו בהתאם. המכירה תסתיים כאשר תתבצע פעולת רכישה ע"י הלקוח הראשון, במחיר כפי שנבחר ע"י הלקוח בזמן נתון .
 2. ביצוע הרכישה מתקיים בבחירת המחיר המוצע באתר בזמן נתון ולפיכך, לא ניתן להציע הצעת מחיר שונה.

ד. מכירה קבוצתית

 1. מוצרים נבחרים במחיר מיוחד, המחיר במכירה קבוצתית הינו קבוע וסופי. כמות הפריטים תקבע בהתאם למספר המציעים ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת, כל הצעה זוכה ומטופלת באופן מיידי אלא אם כן צוין אחרת בדף המכירה.
 2. המכירה הקבוצתית תחל ותיסגר במועדים כפי שפורסם בדף המכירה באתר, אולם המכירה הקבוצתית תסתיים מיידית ולפני מועד הסיום המפורסם בדף המכירה באם ניתנו הצעות כמספר המוצרים/או השירותים שהועמדו למכירה.

ה. מכירה רגילה/ישירה ו/או מכירת מוצרים במבצע
במכירה רגילה/ישירה ו/או מכירת מוצרים במבצע מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:

 1. http://saadonshop.co.il/תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
 2. במכירה הנ"ל רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של האתר, כפי שיפורסם.
 3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

הרשמה לאתר:
בעת הרשמתך לאתר תתבקש למסור את פרטיך כולל שמך וכתובת המייל שלך, תתבקש לבחור בסיסמה וזאת על מנת שתוכל לרכוש באתר ולהשתתף במכרזים.
לאחר ההרשמה הראשונה אשר הינה חד פעמית לא תצטרך יותר למלא את פרטיך אלא רק להקליד את כתובת המייל שלך והסיסמה על מנת שמערכת תזהה אותך.
לתשומת ליבך: הרשמתך לאתר מהווה הסכמה מצידך להצטרפות לרשימת הדיוור של זפטה וכל הספקים של זפטה, וזאת לצורך משלוח הודעות אליך על עדכונים שונים של האתר כולל מכלל הספקים של האתר, כמו כן מידע שיווקי ופרסומי, מבצעים שונים, הנחות, עדכונים וכדומה מאתר זפטה ומספקיו.

באם אין ברצונך לקבל מאיתנו מידע כאמור לעיל, אנחנו מכבדים את פרטיותך, ופשוט בעת הרשמתך לאתר, אנא סמן V במקום המיועד לכך.
באם כן בחרת לקבל מאיתנו מידע כאמור לעיל, באם תרצה בעתיד, תמיד תוכל להסיר את עצמך מרשימת הדיוור על מנת שלא לקבל יותר דיוור מאיתנו ו/או מספקינו, וזאת באמצעות הקלקה על "לחץ כאן" בשורה "במידה ואינך מעוניין בקבלת דיוור נוסף בעתיד – אנא - לחץ כאן להסרה מרשימת התפוצה" הנמצאת בתחתית כל מייל שתקבל מאיתנו, או באמצעות פנייה אלינו למייל בבקשת הסרה מרשימת הדיוור.

מסים
כל המחירים באתר כוללים מע"מ במידה וחל מע"מ על אותם מוצרים תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

אופן ההשתתפות במכירות

 1. במשך הליך ההרשמה ימלא כל משתתף את כתובת הדוא"ל שלו וידרש לרשום סיסמא, לאחר מכן יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.
 2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" . לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע http://saadonshop.co.il//או הספקים בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה והתשלום ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
 4. לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי http://saadonshop.co.il/וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור "הכרטיס שלי" באתר, תוך 24 שעות.
 5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
 6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשביhttp://saadonshop.co.il/ יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של http://saadonshop.co.il/או עם הספק ישירות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .
  במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.
  לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראhttp://saadonshop.co.il/ו /או הספקים את העסקה כמבוטלת .
 9. בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: "הספקים") יציגו באתר פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, תעודת אחריות , זמן אספקה וכד'.
 10. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני כפי שיופיעו באתר.
 11. מבצע הפעולה יחשב כזוכה רק בתנאי שעמד בכל תנאי התקנון ורק לאחר אימות ובדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור חברות האשראי לרכישה והתשלום מהן.
 12. יובהר ויודגש כי תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט מדי פעם רצופה בתקלות שונות אשר משפיעות בין השאר על קצב התקשורת והעברת הנתונים, אי לכך מומלץ להגיש הצעה לא יאוחר מדקה אחת לפני מועד תום המכירה.

ביטול הצעות

 1. בשל שיטת המכירה הנהוגה באתר לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה אחרי מועד סגירתה.
 2. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
 3. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל http://saadonshop.co.il/כן אל הספק מציע המוצר ו/או השרות.
 4. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.
 5. אם סופק המוצר לזוכה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים על הלקוח.
  מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 6. וסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
 7. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
 8. http://saadonshop.co.il//או הספקים יהיו רשאים לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה גם לאחר שהתקבלה ואושרה במקרים הבאים:
  1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
  3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
  4. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
 9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
 10. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה ןמכירה, רשאיםhttp://saadonshop.co.il//או הספקים לבטל את ההזמנה והמכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
  הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
  http://saadonshop.co.il/או הספקים לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד או אחר שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקת המוצרים

 1. הספקים בלבד לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לסניף הדואר הקרוב תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 2. הספקים בלבד , יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
  http://saadonshop.co.il/ /או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
  2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  3. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
 3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחוניתhttp://saadonshop.co.il//או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
 4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א- ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח

 1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
 2. במכירה בתשלומים רשאית http://saadonshop.co.il/ ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
 3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו בדף המכירה וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .
 4. משלוח אשר יכיל יותר מחבילה אחת ,יחוייב בתוספת תשלום
 5. אזורי משלוח חריגים תתווסף תוספת במחיר עלות המשלוח -,
 6. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .
 7. חבילה נפחית תחוייב בתוספת תשלום
 8. משלוחים אשר חורגים ממשקל של 25 ק"ג או יותר מ-2 מטר גובה יחוייב בתוספת תשלום

אבטחת מידע ופרטיות

 1. http://saadonshop.co.il/נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע וכן על העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, http://saadonshop.co.il/ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. http://saadonshop.co.il מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

אחריות

 1. http://saadonshop.co.il נוקטת בכל אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטתhttp://saadonshop.co.il//או הנובעות מכח עליון, http://saadonshop.co.il/ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר אינן בבעלות ואחריותhttp://saadonshop.co.il/נמצאים באחריותם הבלעדית של הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין באם במכירה פומבית ו/או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו לhttp://saadonshop.co.il/ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
 3. http://saadonshop.co.il/ /או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית ו/או הקבוצתית ו/או כל הליך אחר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בעצם הרשמתך לאתר והשתתפותך במכירות השונות, אתה מודע לכך ומצהיר בכך שהינך מסכים לכל התנאים הרשומים לעיל ללא שום סייג.
  תקנון זה הינו הסכם לכל דבר בין http://saadonshop.co.il/בינך הגולש, במידה ואינך מסכים לאחד מהכללים ו/או התנאים הרשומים לעיל, חלקם או כולם, הינך מתבקש שלא להירשם לאתר, לא להשתתף במכירות ולא לקחת שום חלק ו/או פעילות כלשהי באתר.
 4. http://saadonshop.co.il אינה כותבת ו/או עורכת את המלל ו/או את תוכנו של האתר.
  ginotpeershop.co.il ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות לתוכן המועלה באמצעות הספקים השונים ו/או גולשים ו/או להפרת זכויות יוצרים ע"י צד ג'. כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע מוזמן לפנות http://saadonshop.co.il/ בהודעה כתובה ומנומקת המבקשת את הסרת ההפרה עד לבירור העניין אל מול הצד המפר לכאורה.

שונות

 1. הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר תהה נתונה אך ורק לבתי המשפט באזור נתניה בלבד.
 2. התקנון עודכן ביום 15.02.2010 וניתן לשינוי בכל עת ע"יhttp://saadonshop.co.il/ על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

צוות: http://saadonshop.co.il מאחל לכולכם קנייה מהנה.

_accessebility
 • התאמה לעוורי צבעים
 • התאמה לכבדי ראיה (שחור)
 • התאמה לכבדי ראיה (לבן)
 • תצוגה רגילה
 • בטל נגישות